Semalt kiçi telekeçiler üçin autsorsingiň esasy peýdalaryny düşündirýär

Kiçijik bir kompaniýa üçünji tarap işewürlik hyzmatlaryny üpjün edijä şertnamalaýyn iş ýa-da iş amallarynyň käbir böleklerini tabşyrmaly bolup biler. Käbir jogapkärçiligi daşary ýurtda ýerleşýän bir partiýa tabşyrmak kararyna gelseňiz, bu offşor autsorsing diýilýär. Häzirki wagtda, iş amallarynyň çykdajylaryny azaltmak maksady bilen, köp kiçi kärhanalar iş ýerinde alternatiwa hökmünde autsorsingi makul bilýärler. “ Semalt Digital Services” -iň müşderi üstünlikleriniň dolandyryjysy Maýkl Braun kiçi telekeçilik üçin autsorsingiň esasy peýdalary barada gürrüň berýär.

  • Kesgitlenen bahadan üýtgeýän çykdajylara geçiň. Mysal üçin, saýtda hasapçy bar. Oňa stol, kompýuter, saglyk ätiýaçlandyryşy, çaý we aýlyk aýlyk gerek bolar, ýöne başlangyç bolmak bilen, başda ähli işgärler üçin kän iş bolmaz. Autsorsing bu kynçylygy siziň üçin çözýär. Işewür hasapçylyk jogapkärçiligiňizi ýerine ýetireniňizde, ýerine ýetirilen işler üçin bir gezek töleg töleýärsiňiz, çeşmeler bilen üpjün etmeli dälsiňiz we aslynda diňe bir gowy ýerine ýetirilen iş üçin pul töläniňizden has gowy iş gazanarsyňyz. Autsorsing bilen baglanyşykly meseleler gaýtalanýan bolsa-da, indiki gezek hemişe başga adamy hakyna tutup bilersiňiz.
  • Işleriň iş tarapy üçin has köp wagt alyň. Telekeçileriň öz işleriniň tehniki taraplary barada alada etmek üçin tüýs ýürekden wagt ýetmezçiligi bolup biler. Bu web dizaýny, mazmun marketingi, SEO we başga-da köp zatlary öz içine alýar. Bu jogapkärçilikleri autsorsing etmek bilen, işiň özi barada alada etmek üçin eliňizde köp wagt bolar. Ünsüňizi müşderiniň kanagatlanmagyna gönükdiriň we beýleki adamlara siziň üçin tehniki işleri etmäge rugsat beriň.
  • Uly pudagyň oýunçylarynyň ulanýanlary ýaly göwrümli ykdysadyýetlere giriň. Iceriňizdäki uly pudak oýunçylary içerki zehinleriň köpüsine eýe bolup bilerler we bu olary sizden birnäçe kilometr öňde goýar. Içerki zehinlere eýe bolup bilmersiňiz. Autsorsing, diňe bir öz ýurduňyzdan däl, daşary ýurtlardanam arzan bahadan ýokary zehinleri işe almaga mümkinçilik berýär. Bu kesgitlenen çykdajy bolmazlygy sebäpli, pul tygşytlap bilersiňiz.
  • Adam resurslaryny zerur ýerlere gönükdiriň. Işgärleri işe almak we taýýarlamak gaty gymmat. Başlangyç bolmak bilen, iş zähmetiňiz gysga möhletde siziň bilen galar we bu, siziň çykdajy bilen taýýarlan işgärleriňiziň ýakyn wagtda başga birine işläp başlajakdygyny aňladýar. Işe kabul etmek, taýýarlamak we ýerleşdirmek bilen baglanyşykly bu kynçylyklaryň öňüni almak üçin, diňe bir autsorsing hyzmatynyň size işlemegine rugsat beriň.
  • Önümleriňiziň we hyzmatlaryňyzyň bahasyny arzanladyň. Hakykat, autsorsingiň elýeterli bolmagy we şol bir wagtyň özünde ýokary hilli iş bitirmegiňizdir. Önümi ösdürmek, marketing, paýlamak we işiňizi eltip bermek boýunça gözleg geçirmeli bolanyňyzdan has arzandyr. Businessokary işewürlik çykdajylary, önümleriňiz üçin has ýokary bahalary aňladýar, şonuň üçin çykdajylary müşderilere geçirmeli bolarsyňyz.

Netijede, autsorsing aňsat. Wideo redaktirlemek, marketing, sosial media dolandyryşy, mazmuny ösdürmek we başgalar ýaly autsorsing iş meseleleri aňsat. “ Semalt Digital Services” -de siziň üçin ajaýyp iş etmek isleýän zehinli hünärmenleri tapyp bilersiňiz. Müşderilerimiz şeýle hyzmatdaşlygyň netijeliligini subut etdiler, şonuň üçin mundan beýläk bu artykmaçlyklardan peýdalanyp bilersiňiz.

mass gmail